برچسبعشق و زندگی

عشق و عاشقی

زندگی مثل عاشقی است ، هرچه عاشق تر باشی ، دردمندتری !!!

زمان مطالعه: ۳ دقیقه عشق زیباست . عاشق کور می شود و فقط زیبایی را می بیند . هرچه به شدت عشق یک عاشق افزوده شود او تنها و تنها زیبایی را می بیند . زیبایی چنان حظی به عاشق می دهد که او حاضر نیست هیچ چیز دیگر را ببیند . عاشق چنان محو زیبایی ها می شود…