دسته بندیطنز

با هم بخندیم

با هم بخندیم ۱

جدیدترین لطیفه ها و جوک های بامزه

خندیدن درمان هر درد بی درمانی است. لطیفه گفتن هنری است که ایرانیان در آن زبانزد هستند. بیان مسائل روز جامعه در قالب لطایف بامزه می‌تواند فشار روحی را از روی جامعه کم کند و از طرف جنبه آموزشی و فرهنگ‌سازی هم داشته باشد.